Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak YSK seçmen sorgulama

Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak YSK seçmen sorgulama

YSK bugün referandum'un ne zaman yapılacağına dair açıklamada bulundu.YSK'dan yapılan yazılı açıklamada referandum'un 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacağı açıklandı.

Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak YSK seçmen sorgulama

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 175. maddesinin dördüncü fıkrasında;
“Meclisce üye tam sayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa
değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde
halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazetede yayımlanır.” hükmü yer almaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 21/01/2017 tarihinde kabul edilen
6771 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmî
Gazete’nin 11 Şubat 2017 tarih ve 29976 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunun 2.
maddesinde; “Anayasa değişikliğinin halkoylaması, ilgili Anayasa değişikliği Kanununun
Resmi Gazetede yayımını takip eden altmışıncı günden sonraki ilk pazar günü yapılır.”
hükmüne yer verilmiştir.
Bu hükümler çerçevesinde, Yüksek Seçim Kurulunun 11 Şubat 2017 tarih ve 74 sayılı
kararı ile Anayasa Değişikliği Halkoylamasının 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılması karar
altına alınmıştır.
16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulması
işlemlerinde bulunabilecek ve ayrıca 298 sayılı Kanunun 23. maddesi gereğince sandık
kurullarına üye verebilecek olan siyasi partilerin tespit ve ilanına ilişkin düzenleme 298 sayılı
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14/11. maddesinde
yer almaktadır.
Siyasi partilerin tespit ve ilanında ise, 298 sayılı Kanun ve 2820 sayılı Siyasi Partiler
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
Yukarıda belirtilen Kanun hükümleri dikkate alınarak, 16 Nisan 2017 Pazar günü
yapılacak Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasına ilişkin işlemlerde bulunabilecek ve
ayrıca 298 sayılı Kanunun 23. maddesi gereğince sandık kurullarına üye verebilecek olan
siyasi partilerin tespit edilerek, yürütülecek halkoylaması işlemlerinde uygulanmasına ve 298
sayılı Kanunun 14. maddesinin onbirinci bendi uyarınca ilanına karar verilmesi amacıyla
hazırlanan karar taslağı Kurulumuza sunulmuş olmakla, konu incelenerek;


GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:


3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunda,
halkoylaması işlemlerinde görev yapacak olan sandık kurulları hakkında özel bir düzenleme
yapılmamıştır. 3376 sayılı Kanunun 1. maddesinde; Anayasa gereğince yapılacak olan
halkoylamasında bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı, bu Kanunda hüküm bulunmayan
hallerde 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun bu
Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin tatbik edileceği hükmüne yer verilmiştir.
Bu bakımdan, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan halkoylamasında görev yapacak
sandık kurullarının 298 sayılı Kanunun 21, 22 ve 23. maddelerine göre oluşturulması
gerekmektedir.
16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak halkoylamasında seçime ilişkin hükümler
uygulanacağına göre, halkoylamasında görev yapacak sandık kurulu üyeliklerinin
belirlenmesi için bu tarihten en az altı ay evvel teşkilatlanma şartını 2820 sayılı Kanunun 20.
ve 36. maddelerine göre yerine getirmiş ve büyük kongrelerini yapmış veya Türkiye Büyük
Millet Meclisinde grupları bulunan siyasi partilerin tespiti gerekmiştir

298 sayılı Kanunun 14. maddesinin onbirinci bendinde; siyasi partilerin, milletvekili,
belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine katılabilmeleri
için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay önce teşkilat kurmaları ve büyük
kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması
gerektiği vurgulanmıştır. Aynı Kanun hükmünün devamında da bir ilde teşkilatlanmanın;
merkez ilçesi dâhil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurma anlamına geldiği hükme
bağlanmıştır. 2820 sayılı Kanunun 20. maddesinin birinci fıkrasında ise, siyasi partilerin ilçe
teşkilatının; ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve kurulmuş ise belde
teşkilatından meydana geleceği, parti tüzüğünde ilçe disiplin kurulunun teşkilinin de
öngörülebileceği ve beldelerde teşkilat kurulmasının zorunlu olmadığı düzenlemesine yer
verilmiştir.
Yukarıda belirtilen Kanun hükümleri dikkate alınarak, seçimlere katılabilecek siyasi
partilerin tespit edilmesine, yürütülecek seçim iş ve işlemlerinde uygulanmasına ve 298 sayılı
Kanunun 14. maddesinin onbirinci bendi uyarınca da ilânına karar verilmesi gerekmekte olup,
seçime katılabilecek siyasi partileri saptama ve ilân etme görev ve yetkisi 298 ve 2820 sayılı
Kanunlara göre Yüksek Seçim Kuruluna ait bulunduğundan, seçimlere katılma yeterliliğini
taşıyan siyasi partilerin araştırılıp belirlenmesi gerekmektedir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 27/01/2017 günlü, 51047475/89 sayılı yazıları
ile bu yazı ekinde gönderilen bilgisayar disketinin incelenmesi sonucunda;
I- A) 298 sayılı Kanunun 14. maddesinin onbirinci bendi ile 2820 sayılı Kanunun 20.
ve 36. maddelerine göre, illerin en az yarısında oy verme günü olan 16 Nisan 2017 tarihinden
en az altı ay öncesi itibariyle teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olan siyasi
partilerin (alfabetik sıralamaya göre);
1- Adalet ve Kalkınma Partisi,
2- Anavatan Partisi,
3- Bağımsız Türkiye Partisi,
4- Büyük Birlik Partisi,
5- Cumhuriyet Halk Partisi,
6- Halkların Demokratik Partisi,
7- Hür Dava Partisi,
8- Milliyetçi Hareket Partisi,
9- Saadet Partisi,
10- Vatan Partisi,
olduğu,
B) Diğer partilerin ise genel kongre veya teşkilatlanma koşulunu yerine
getiremedikleri, dolayısıyla 298 sayılı Kanunun 14. maddesinin onbirinci bendinde öngörülen
şartları taşımadıkları,
saptanmıştır.
II- Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu olan partilerin;
1- Adalet ve Kalkınma Partisi,
2- Cumhuriyet Halk Partisi,
3- Halkların Demokratik Partisi,
- 2 -
T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 75
4- Milliyetçi Hareket Partisi,
olduğu belirlenmiştir.
S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;
I- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun
14. maddesinin 11. bendine göre; 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak Anayasa değişikliğinin
halkoyuna sunulmasına ilişkin işlemlerde bulunabilecek ve ayrıca 298 sayılı Kanunun 23.
maddesi gereğince sandık kurullarına üye verebilecek olan siyasi partilerin;
1- Adalet ve Kalkınma Partisi,
2- Anavatan Partisi,
3- Bağımsız Türkiye Partisi,
4- Büyük Birlik Partisi,
5- Cumhuriyet Halk Partisi,
6- Halkların Demokratik Partisi,
7- Hür Dava Partisi,
8- Milliyetçi Hareket Partisi,
9- Saadet Partisi,
10- Vatan Partisi,
olduğuna,
II- Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
III- Karar özetinin Türkiye Radyo Televizyon Kurumu aracılığıyla alındığı andan
itibaren bir hafta süreyle yayınlanmasına,
IV- Karar örneğinin;
a) Seçime katılma yeterliğine sahip siyasi partilerin genel başkanlıklarına
gönderilmesine,
b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet
adresinde yayınlanmasına, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta
ile iletilmesine,
11/02/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

T.C. kimlik numarasıyla birlikte seçmen sorgulama işlemlerinizi oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. İşte T.C. kimlik numaranızla yapabileceğiniz seçmen sorgulama işlemleri… Oy kullanma yeri sorgulama işlemleri artık çok kolay. Seçmen kayıt sorgulaması "www.ysk.gov.tr" adresinden yapılabilir.

SEÇMEN KAYIT SORGULAMASI İÇİN TIKLAYIN!

YSK'dan seçim uyarısı
YSK, 1 Kasım'da oy kullanırken dikkat edilecek konuları açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 1 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanırken dikkat edilecek konuları açıkladı. Oy verme işlemi Doğu'da saat 07.00-16.00 arasında; Batı'da ise saat 08.00-17.00 arasında gerçekleşecek.

YSK'nın açıkladığı bilgilere göre oy verme işlemi Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van. Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde 07.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Bu illerin dışında kalan illerde ise saat 08.00-17.00 saatleri arasında oy verme işlemi yapılacak.

GEÇERLİ BİR KİMLİK BELGESİ ŞART
Sadece kayıtlı olunan sandıklarda oy kullanılabilecek. Oy kullanılabilecek yerler YSK'nın internet sitesinden öğrenilebiliyor. Oy verme günü Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belge yanında bulundurulacak. Geçerli bir kimlik belgesi olmayan seçmenlere oy kullandırılmayacak.

CEP TELEFONU VEYA FOTOĞRAF MAKİNESİYLE OY KULLANMAK YASAK
Oy kullanırken; sandık kurulu görevlisi kimliği alarak seçmen listesinde ismi bulacak ve kontrolleri yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü vererek kabinde oy kullanılmasını isteyecek. Mühür, tercih dairesinin dışına taşırılmayacak. Mühür diğer partilerin veya bağımsız adayın alanına taşırılmayacak. Birleşik oy pusulasında yer alan tercih edilen siyasi parti yada bağımsız adayın isminin altında bulunan daireye 'evet' veya 'tercih' mührü basılacak. Mührün kuruması beklenecek. Mühürlenen yer dışta kalacak şekilde oy pusulası katlanıp zarfa konulacak. Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde isim bulunan yerin karşısına imza atılacak.

OY KULLANMA SIRASINDA YARDIM YASAK
Görme engelliler, felçliler veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar, o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilecekler. Bir seçmen birden fazla engelli seçmene yardım edemeyecek. Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremeyecek; oy kullanma sırasında yardım edemeyecek.

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak ve cezası bulunuyor. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekiyor.

Seçmen kayıt sorgulaması nasıl yapılır?

-YSK'nın "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtları sorgulanabilecek.

-Seçmen sorgulama için yukarıdaki linke tıklayınca bir panel ekrana gelecek.

-Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.

-Resim sorgulama bölümündeki şifreyi giriniz.

Seçmen kaydı olmayan vatandaşlar ne yapacak?
-Seçmen kaydı bulunmayanlar 10 Eylül 2015 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar kayıt olmak veya bilgilerini güncellemek için yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında temsilciliklere müracaat edebilecek.

-Yurt içinde yaşayan seçmenler askı süresi içinde başvurularını, herhangi bir nüfus müdürlüğüne de yapabilecek.

Öğrenciler nasıl oy kullanacak?
Öğrenim gördükleri yerde oylarını kullanmak isteyen seçmen niteliğine sahip öğrencilerin okudukları yerde oy verebilmeleri için, okuldan veya kaldıkları yurt müdürlüğünden alacakları belgelerle yurdun bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmaları, tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.

YSK oy kullanma saatlerini belirledi!
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 1 Kasım'da yapılacak milletvekili genel seçiminde oy kullanma saatlerini belirledi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca saat 08.00'den 17.00'ye kadar geçecek zamanın oy verme süresi olduğu, saat 17.00'ye geldiği halde sandık başında bekleyenlerin, başkan tarafından sayıldıktan sonra oylarını kullanabilecekleri hatırlatıldı.

Ayrıca, Kanun'a göre, oy verme süresinin başlayış ve bitiş saatlerinin, sürenin korunması kaydıyla, mevsim ve bölge özellikleriyle ulaşım durumlarına göre bütün yurtta veya gerekli görülen seçim çevrelerinde YSK tarafından tespit edilebileceği kaydedildi.

Seçmen Kütüğüne Nasıl Kayıt Olabilirim?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda 5749 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle seçmen kütükleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemindeki bilgiler esas alınarak düzenlenmektedir. Bu nedenle seçmen kütüğüne kayıt olmak için ikametgâhınızın bağlı olduğu ilçe nüfus müdürlüğüne giderek "Adres Beyan Formu" (Form A) doldurmanız yeterli olacaktır.

Seçim dönemlerinde"Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge (Örnek: 140/I) " hükümleri esas alınır.

Üniversite Öğrencileri Okudukları Şehirde Seçmen Kütüğüne Nasıl Kayıt Olabilir?
Yüksek Seçim Kurulu'nun 07.03.2011 gün ve 2011/158 sayılı kararı ile Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını gösterir 140/I sayılı genelgenin 7. maddesinin (c) bendine göre öğrenci olup, seçmen niteliği taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oy kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduğunu belirten ve yurt müdürlüğünden ise o yurtta kaldığını belirten belgeyi almalıdır. Bu belgelerle yurdun bulunduğu bölgenin İlçe Nüfus Müdürlüğüne bizzat başvurması gerekmektedir. İlçe nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederek seçmen kütüğüne kayıt yaptırabilirler.

Kimler Seçmen Olamaz?

a) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 405, 406 ve 407. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler (4721 sayılı Kanun'un yukarıda belirtilen maddeleri uyarınca, haklarında kısıtlılık kararı verilenlere ilişkin listenin, vesayet ad defterleri ve UYAP kayıtları esas alınmak suretiyle hazırlanıp gönderilmesinin ilçe seçim kurullarınca vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemelerinden istenmesi ve SEÇSİS'e girilmesi gerekmektedir.),

b) Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından MERNİS Adres Kayıt Sistemi'nde yer almayanlar 5490 sayılı Kanun'un 50. maddesi hükmü gereği askı süresi içinde "Adres Beyan Formu"nu (Form A) doldurmadıkları sürece,

c) İzinli olsalar bile silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay öğrencileri dâhil),

d) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler,listelere yazılamazlar.

Kısıtlı Seçmenler Kısıtlılıkları Kalktıktan Sonra Oy Kullanabilmek İçin Ne Yapmalıdır?

Haklarında kısıtlılık kararı kalkmış seçmenler, ilgili mahkeme kararını yerleşim yerinin bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna götürerek başvurması halinde seçmenlik durumlarını güncelleyebilirler.

Adres Kaydımın Olduğu Yer Dışında Başka Bir Yerde (yazlıkta, köyde, tatilde vb) Oy Kullanabilir miyim?
Seçmenler, nüfus müdürlüğüne devamlı olarak oturduklarını bildirdikleri yerleşim yeri adresinde oylarını kullanmak zorundadır. Askı süresi içinde adres değişikliğini yapmayan seçmenler kayıtlı oldukları sandık dışında oylarını kullanamazlar.
Askerden Terhis Olanlar Terhis Belgesiyle Seçmenlik Kaydını Nasıl Yaptırır?

Askerden terhis olanların bilgileri, normal şartlarda Yüksek Seçim Kurulu’nca ASAL’ dan alınmakta ve oy kullanabilir hale getirilmektedir. Ancak seçim dönemine rastlayan terhislerde askıya yetişememekte ve silâhaltında gözükmektedir. Bu durumda olanlar, terhis belgesi ile birlikte yerleşim yeri itibariyle bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna başvurarak seçmenlik kaydını güncelleyebilirler.

Seçmen Bilgi Kağıdı Ne Zaman Gönderilmektedir?

Genel seçimlerde, seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra ilçe seçim kurullarınca; her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini gösterir belge(seçmen bilgi kâğıdı) genellikle seçimlerden 21 gün önce gönderilmeye başlanır. Seçmen bilgi kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden aynı bilgileri sorgulayarak öğrenebilir.

Oy Verme Günü Düğün, Nişan Yapabilir miyim? Yasaklar Nelerdir?

298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."

Yurt dışında oy kullanacaklar dikkat! Yayınlandı
Yurt dışında yaşayan vatandaşlardan, oy kullanırken aranacak belgeler hakkındaki düzenlemeye ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

YSK'nın 7 Ekim'de oy çokluğuyla kabul edilen kararda, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenlerin de Yurt İçi Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenler için aranan belgelerle oy kullanabileceği kaydedildi.

Buna göre Yurt Dışı Seçme Kütüğü'ne kayıtla seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birisini sandık kuruluna göstererek oy kullanabilecek.

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Yıldız Seferinoğlu ve AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Şeref Malkoç tarafından ortak imzayla 6 Ekim'de YSK Başkanlığına gönderilen yazıda, YSK'nın Genelgesinde açıklanan Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenlerin oylarını kullanmalarına yönelik belgelere ilave olarak özellikle Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan evlilik cüzdanı, sürücü belgesi ve bunlara ilaveten resmi dairelerce verilen soğuk damgalı, kimlik kartı, avukat ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ispata yeterli belgelerden birini de sandık kuruluna göstererek oylarını kullanabilmeleri sağlayacak bir kararın alınmasını istemişti.

Daha önce ilan edilen ilgili YSK Genelgesinde yurt dışında yaşayan vatandaşların sandık başında oy kullanma sırasında kimliklerini ispata ait belgeler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, pasaport veya bu belgenin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yer almıyorsa ek kimlik belgesi veya temsilcilikçe verilmiş seçmeni tanıtacak nüfus kayıt örneği olarak sıralanıyordu.

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
"Cem Yılmaz'ı sevmek zorunda mıyım?"
Gupse Özay'ın amcası öldü
Gupse Özay'ın amcası öldü