Halkbank personel alımı detayları ve kadro şartları açıklandı bankacılar geliyor!

Halkbank personel alımı detayları ve kadro şartları açıklandı bankacılar geliyor!

Halkbankasında istihdam edilmek üzere; Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı,ve Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı unvanlarında personel alımı yapılacaktır.Sınava girmek isteyen adayların sitemizde yer alan linkten giriş şartlarını öğrenip başvurmaları gerekmektedir.

Halkbank personel alımı detayları ve kadro şartları açıklandı bankacılar geliyor!

Detaylı bilgi için lütfen ilgilendiğiniz pozisyona ait ilan için sitemizde yer alan başvuru linkinden gerekli şartları edinebileceksiniz.İşte personel almı şartları ve öğrenim koşulları.

Bankamızda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanlarda personel alımı yapılacaktır.
Unvan Görev Yeri İstihdam Edilmesi
Planlanan Personel
Sayısı
Görev Yapacağı Birimler
Uzman Yardımcısı Türkiye Geneli* 475 Genel Müdürlük-Şube
İç Kontrolör Yardımcısı Antalya-Balıkesir-DiyarbakırErzurum-Gaziantep-İstanbul-
İzmir-Kayseri-Konya-Trabzon
40 İç Kontrol Daire Başkanlığı
*Alım yapılacak iller sınav başvuru sayfalarında bildirilecektir.
Sınava katılacak adaylarda aranan özellikler ve sınav koşulları hakkında detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

 

İŞTE İLANIN DETAYLARI

Halkbank Müfettiş Yrd. Giriş Sınav İlanı

Halkbank İç Kontrolör Yrd.- Uzman Yrd. Giriş Sınav İlanı

Halkbank Bilgi Teknolojileri Uzman Yrd. Giriş Sınav İlanı

SINAVA KATILMA KOŞULLARI
Giriş Sınavına katılabilmek için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar
bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı
veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para
aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
d) 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak
e) İç Kontrolör Yardımcılığı için, Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan; Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye,
Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya,
Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi ve Muhasebe ile bankacılık mesleği ile ilgili diğer bölümlerinden veya Hukuk
Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme, Matematik ve Finans Mühendisliği
bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun
olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,
En az 4 yıl süreyle eğitim veren üniversite veya fakültelerin Mühendislik bölümlerinden veya bunların yetkili
makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup, İşletme ya da Ekonomi dallarında
yüksek lisans derecesi almış olmak
Uzman Yardımcılığı için, üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden mezun olmak,
(Mülakat aşamasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olanların
başvuruları kabul edilecektir.)
f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her
yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak
raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan
sonra talep edilecektir.)
g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 31.03.2017 tarihine kadar tecilli olmak,
ğ) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık
mesleğine uygun bulunmak,
Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir. 
HALKBANK İÇ KONTROLÖR YRD.-UZMAN YRD GİRİŞ SINAVI İLANI
HALKBANK 2/4
Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate
alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış
olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.
SINAVA BAŞVURU
Adaylardan, başvuru bedeli olarak 70.-TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla
tahsil edilecek başvuru bedeli, Atatürk Üniversitesi Sınav Merkezinin Bankamız nezdinde ki hesabına yatırılacaktır.
Sınav ücreti 19 Eylül 2016 Pazartesi günü saat 09.00’dan, 10 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar,
yalnızca Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile en az biri cep
telefonu olmak üzere 2 (iki) telefon numarası verilerek yatırılacaktır. EFT, Kredi Kartı, ATM ve PTT kanalıyla yapılan
ödemeler kabul edilmeyecektir.
Sınav başvuruları, 19.09.2016 – 10.10.2016 tarih aralığında, Banka web sitesi https://www.halkbank.com.tr
bağlantısından da erişilebilecek olan, http://sinav.ataaof.edu.tr/halkbank adresinden yapılacak; şahsen veya posta
ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
“Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG
formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri
taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı için başvuru esnasında tercih sıralaması
yapacaklardır.(İç Kontrolör Yardımcılığı için fakülte kısıtı bulunmaktadır. (e) maddesinde belirtilen fakültelerden
mezun olmayanlar İç Kontrolör Yardımcılığı için tercihte bulunamayacaklardır. İlgili fakültelerden mezun
olmadığı halde İç Kontrolör Yardımcılığı Giriş Sınavına yapılan başvurular geçersiz kabul edilecektir.)
Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.
Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 25.10.2016 – 05.11.2016 tarihleri
arasında http://sinav.ataaof.edu.tr/halkbank adresinden “T.C. Kimlik Numarası” ve “Aday Şifresi” girerek
alabileceklerdir.
Giriş sınavı yazılı aşaması; 5 Kasım 2016 Cumartesi günü İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa, Ankara, İzmir, Bursa,
Denizli, Antalya, Gaziantep, Erzurum, Trabzon, Samsun ve Kayseri olmak üzere (12) farklı merkezde
gerçekleştirilecektir.
Adaylar sınava girebilmek için, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış
olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte
Resimli Nüfus Cüzdanı veya geçerlik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi
posta ile gönderilmeyecektir.
SINAV KONULARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR
Yazılı sınava ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Yazılı Sınava İlişkin Özet Bilgiler
Sınav Tarihi 5 Kasım 2016, Cumartesi
Sınavın Yapılacağı Yer İstanbul Anadolu, İstanbul-Avrupa, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Antalya,
Gaziantep, Erzurum, Trabzon, Samsun ve Kayseri
Oturum Sayısı 2 (iki)
Süre Her oturum 120 dakika (10.00 ve 14.00 saatlerinde başlatılacaktır)
Soru Sayısı Birinci Oturum:
Genel Yetenek-Genel Kültür (60 Soru)/Yabancı Dil (60 Soru)
HALKBANK İÇ KONTROLÖR YRD.-UZMAN YRD GİRİŞ SINAVI İLANI
HALKBANK 3/4
İkinci Oturum:
Alan Bilgisi (120 Soru)
Sınav Yöntemi Her bir soru 5 (beş) şıktan oluşacak şekilde test usulü
Yazılı sınavda ilk oturum “Genel Yetenek-Genel Kültür” ve “Yabancı Dil” bölümlerinden; ikinci oturum ise “Alan
Bilgisi” bölümünden oluşacak ve toplamda (240) test sorusu yer alacaktır.
Genel Yetenek-Genel Kültür Testi :
 Genel Yetenek; Sözel Akıl Yürütme, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları Ölçme Becerisi ile Sayısal ve Mantıksal Akıl
Yürütme,
 Genel Kültür; Tarih, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Genel, Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik
Konular,
Yabancı Dil Testi:
 İngilizce, Almanca veya Fransızca (Adaylar, sınava girecekleri yabancı dil tercihlerini başvuru esnasında
yapacaklardır.)
Alan Bilgisi Testi (İç Kontrolör Yardımcılığı-Uzman Yardımcılığı):
 Hukuk; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Vergi
Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İş Hukuku
 Ekonomi; Mikro İktisat, Matematiksel İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme,
Türkiye Ekonomisi,
 Maliye; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası,
 Muhasebe ve İşletme; Genel (Finansal) Muhasebe, Finansal Tablolar ve Analizi, İhtisas Muhasebesi,
İşletme Yönetimi, Finansal Yönetim, Pazarlama Yönetimi
 Bankacılık ve Finans; Banka Muhasebesi, Para-Para Politikası-Merkez Bankacılığı, Finansal SistemUluslararası
Finansal Sistemler, Ticari Aritmetik, İstatistik
İÇ KONTROLÖR YARDIMCISI-UZMAN YARDIMCISI
SINAV KONULARI Ağırlık Puanı
(Yüzde) Soru Sayısı
BİRİNCİ OTURUM
Genel Yetenek-Genel Kültür (ORTAK) 25% 60
Genel Yetenek 56,67% 34
Genel Kültür 43,33% 26
Yabancı Dil (ORTAK) 25% 60
İKİNCİ OTURUM
Alan Bilgisi 50% 120
Hukuk 29,17% 35
Ekonomi 25,00% 30
Maliye 4,16% 5
Muhasebe ve İşletme 27,50% 33
Bankacılık ve Finans 14,17% 17
TOPLAM % 100 240
HALKBANK İÇ KONTROLÖR YRD.-UZMAN YRD GİRİŞ SINAVI İLANI
HALKBANK 4/4
Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Genel YetenekGenel
Kültür, Alan Bilgisi ve Yabancı Dil bölümlerinde sorulacak soruların en az yarısını doğru olarak
cevaplandıran;
 İç Kontrolör Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olup tercih
ettiği illere göre başarı sıralamasına giren adaylar.
Mülakata girmeye hak kazanacaktır.
Banka’nın, yazılı sınav konuları, soru sayısı ve sınav yerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 08.11.2016 tarihi mesai bitimine kadar, Üniversiteye yapılabilir.
Yazılı sınav sonucu Atatürk Üniversitesinin http://sinav.ataaof.edu.tr/halkbank internet adresi üzerinden ilan
edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü
içerisinde Üniversiteye yapabilirler.
BİLGİ EDİNME
Aşağıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla; sınav süreci hakkında bilgi alınabilecektir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Web Sitesi www.halkbank.com.tr
E-posta Adresi kariyer@halkbank.com.tr
Telefon 0216 503 5171/0216 503 5172/0216 503 5173/0216 503 5176
Adres Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4, PK: 34746, Ataşehir / İSTANBUL
 Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
Web Sitesi http://www.atauni.edu.tr
E-posta Adresi aof@atauni.edu.tr
Sınav Başvuru Adresi http://sinav.ataaof.edu.tr/halkbank
Telefon 0442 231 5740/0442 231 5587/0442 231 5646
Adres Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, PK: 25240 ERZURU

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
Nevin     0000-00-00 Bankanızda çaycı alımı olmuyomu acaba varsada nasıl başvuru yapabiliriz ben güngörende oturuyorum ve acil işe ihtiyacm var yardimci olurmusunuz
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
"Cem Yılmaz'ı sevmek zorunda mıyım?"
Gupse Özay'ın amcası öldü
Gupse Özay'ın amcası öldü