Halkbank personel alımı 2016 şartları ve nitelikleri açıklandı

Halkbank personel alımı 2016 şartları ve nitelikleri açıklandı

Halkbankası toplamda 565 personel alacağını açıkladı.Halkbank 25 müfettiş müfettiş yardımcısı, 475 uzman yardımcısı, 40 iç kontrolör yardımcısı, 25 bilgi teknolojileri uzman yardımcısı alacak.Adaylarda aranacak olan şartlar ve alınacak olan pozisyonlar haberimizde yerini aldı.

Halkbank personel alımı 2016 şartları ve nitelikleri açıklandı

HALK BANKASI

Bankamızda istihdam edilmek üzere; Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı,ve Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı unvanlarında personel alımı yapılacaktır.

Detaylı bilgi için lütfen ilgilendiğiniz pozisyona ait ilanı tıklayınız.

Halkbank Müfettiş Yrd. Giriş Sınav İlanı

Halkbank İç Kontrolör Yrd.- Uzman Yrd. Giriş Sınav İlanı

Halkbank Bilgi Teknolojileri Uzman Yrd. Giriş Sınav İlanı

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 2016

Bankamızda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanda personel alımı yapılacaktır.

Unvan

Görev Yeri

İstihdam Edilmesi Planlanan Personel Sayısı

Görev Yapacağı Birim

Müfettiş Yardımcısı

İstanbul

25

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Sınava katılacak adaylarda aranan özellikler ve sınav koşulları hakkında detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

Giriş Sınavına katılabilmek için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

ç) Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

d) Müfettiş Yardımcılığı için; Lisans mezunları için 01.01.1988 ve sonrası; Yüksek Lisans mezunları için 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak.

e) Müfettiş Yardımcılığı için, Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan Lisans bölümleri arasından; Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, Muhasebe ve Bankacılık Mesleği ile ilgili diğer bölümlerinden veya Hukuk Fakültelerinden ya da Mühendislik Fakültelerinin; Endüstri, İşletme, Matematik ve Finans Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bu paragrafta belirtilen Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olup yine bu paragrafta belirtilen lisans programlarından yüksek lisans derecesi almış olmak veyahut bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olmak.

(Mülakat aşamasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olanların başvuruları kabul edilecektir.)

f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 31.03.2017 tarihine kadar tecilli olmak,

ğ) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

h) Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Mülakatlarına daha önce katılmamış olmak,

Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.

Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.

SINAVA BAŞVURU

Adaylardan başvuru bedeli olarak 70.-TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek başvuru bedeli, Atatürk Üniversitesi Sınav Merkezinin Bankamız nezdindeki hesabına yatırılacaktır.

Sınav ücreti 19 Eylül 2016 Pazartesi günü saat 09.00'dan, 10 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar, yalnızca Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile en az biri cep telefonu olmak üzere 2 (iki) telefon numarası verilerek yatırılacaktır. EFT, Kredi Kartı, ATM ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

Sınav başvuruları, 19.09.2016 - 10.10.2016 tarih aralığında, Banka web sitesi https://www.halkbank.com.tr bağlantısından da erişilebilecek olan, http://sinav.ataaof.edu.tr/halkbank adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

"Sınav Başvuru Formu" aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 25.10.2016 - 05.11.2016 tarihleri arasında http://sinav.ataaof.edu.tr/halkbank adresinden "T.C. Kimlik Numarası" ve "Aday Şifresi" girerek alabileceklerdir.

Giriş sınavı yazılı aşaması; 5 Kasım 2016 Cumartesi günü İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Erzurum, Trabzon, Samsun ve Kayseri olmak üzere (12) farklı merkezde gerçekleştirilecektir.

Adaylar sınava girebilmek için, "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Resimli Nüfus Cüzdanı veya geçerlik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

SINAV KONULARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR

Yazılı sınava ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Yazılı Sınava İlişkin Özet Bilgiler

Sınav Tarihi

5 Kasım 2016, Cumartesi

Sınavın Yapılacağı Yer

İstanbul Anadolu, İstanbul-Avrupa, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Erzurum, Trabzon, Samsun ve Kayseri

Oturum Sayısı

2 (iki)

Süre

Her oturum 120 dakika (10.00 ve 14.00 saatlerinde başlatılacaktır)

Soru Sayısı

Birinci Oturum:

Genel Yetenek-Genel Kültür (60 Soru)/Yabancı Dil (60 Soru) İkinci Oturum:

Alan Bilgisi (120 Soru)

Sınav Yöntemi

Her bir soru 5 (beş) şıktan oluşacak şekilde test usulü

 

test sorusu yer alacaktır.

 

Genel Yetenek-Genel Kültür Testi (Tüm Unvanlar):

 

Genel Yetenek; Sözel Akıl Yürütme, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları Ölçme Becerisi ile Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme,

 

Genel Kültür; Tarih, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Genel, Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular,

 

Yabancı Dil Testi (Tüm Unvanlar):

 

İngilizce, Almanca veya Fransızca (Adaylar, sınava girecekleri yabancı dil tercihlerini başvuru esnasında yapacaklardır.)

 

Alan Bilgisi Testi (Müfettiş Yardımcılığı):

 

Hukuk; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İş Hukuku

 

Ekonomi; Mikro İktisat, Matematiksel İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi,

 

Maliye; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası,

 

Muhasebe ve İşletme; Genel (Finansal) Muhasebe, Finansal Tablolar ve Analizi, İşletme Yönetimi, Finansal Yönetim,

 

Bankacılık ve Finans; Para-Para Politikası-Merkez Bankacılığı, Ticari Aritmetik, İstatistik.

Soru Dağılımı ve Puanlama Yöntemi

 

Ağırlık Puanı (Yüzde)

Soru Adedi

BİRİNCİ OTURUM

Genel Yetenek-Genel Kültür

25%

60

Genel Yetenek

% 56,67

34

Genel Kültür

% 43,33

26

Yabancı Dil

25%

60

İKİNCİ OTURUM

Müfettiş Yardımcılığı Alan Bilgisi

50%

120

Hukuk

32,50%

39

Ekonomi

31,67%

38

Maliye

6,66%

8

Muhasebe ve İşletme

16,67%

20

Bankacılık ve Finans

12,50%

15

TOPLAM

% 100

240

 

Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Genel Yetenek- Genel Kültür ve Alan Bilgisi bölümlerinde sorulacak soruların en az yarısını doğru olarak; Yabancı Dil sınavından ise soruların en az %65'ini doğru cevaplandıran;

 

Müfettiş Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olan ilk (100) aday

 

Mülakata girmeye hak kazanacaktır.

 

Banka'nın, yazılı sınav konuları, soru sayısı ve sınav yerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 08.11.2016 tarihi mesai bitimine kadar, Üniversiteye yapılabilir.

 

Yazılı sınav sonucu Atatürk Üniversitesinin http://sinav.ataaof.edu.tr/halkbank internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.

 

BİLGİ EDİNME

 

Aşağıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla; sınav süreci hakkında bilgi alınabilecektir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Web Sitesi

www.halkbank.com.tr

E-posta Adresi

kariyer@halkbank.com.tr

Telefon

0216 503 5171/0216 503 5172/0216 503 5173/0216 503 5176

Adres

Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4, PK: 34746, Ataşehir / İSTANBUL

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi

Web Sitesi

http://www.atauni.edu.tr

E-posta Adresi

aof@atauni.edu.tr

Sınav Başvuru Adresi

http://sinav.ataaof.edu.tr/halkbank

Telefon

0442 231 5740/0442 231 5587/0442 231 5646

Adres

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, PK: 25240 ERZURUM

 

2016 YILI İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI-UZMAN YARDIMCILIĞI

 

GİRİŞ SINAVI İLANI 2016

 

Bankamızda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanlarda personel alımı yapılacaktır.

Unvan

Görev Yeri

İstihdam Edilmesi Planlanan Personel Sayısı

Görev Yapacağı Birimler

Uzman Yardımcısı

Türkiye Geneli*

475

Genel Müdürlük-Şube

İç Kontrolör Yardımcısı

Antalya-Balıkesir-Diyarbakır-

Erzurum-Gaziantep-İstanbul-

İzmir-Kayseri-Konya-Trabzon

40

İç Kontrol Daire Başkanlığı

 

Alım yapılacak iller sınav başvuru sayfalarında bildirilecektir.

 

Sınava katılacak adaylarda aranan özellikler ve sınav koşulları hakkında detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. SINAVA KATILMA KOŞULLARI Giriş Sınavına katılabilmek için;

 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

 

ç) Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

 

d) 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak

 

e) İç Kontrolör Yardımcılığı için, Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan; Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi ve Muhasebe ile bankacılık mesleği ile ilgili diğer bölümlerinden veya Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme, Matematik ve Finans Mühendisliği bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,

 

En az 4 yıl süreyle eğitim veren üniversite veya fakültelerin Mühendislik bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup, İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak

 

Uzman Yardımcılığı için, üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden mezun olmak,

 

(Mülakat aşamasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olanların başvuruları kabul edilecektir.)

 

f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)

 

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 31.03.2017 tarihine kadar tecilli olmak,

 

ğ) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

 

Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.

 

Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.

 

SINAVA BAŞVURU

 

Adaylardan, başvuru bedeli olarak 70.-TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek başvuru bedeli, Atatürk Üniversitesi Sınav Merkezinin Bankamız nezdinde ki hesabına yatırılacaktır.

 

Sınav ücreti 19 Eylül 2016 Pazartesi günü saat 09.00'dan, 10 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar, yalnızca Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile en az biri cep telefonu olmak üzere 2 (iki) telefon numarası verilerek yatırılacaktır. EFT, Kredi Kartı, ATM ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

 

Sınav başvuruları, 19.09.2016 - 10.10.2016 tarih aralığında, Banka web sitesi https://www.halkbank.com.tr bağlantısından da erişilebilecek olan, http://sinav.ataaof.edu.tr/halkbank adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

"Sınav Başvuru Formu" aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Adaylar İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı için başvuru esnasında tercih sıralaması yapacaklardır.(İç Kontrolör Yardımcılığı için fakülte kısıtı bulunmaktadır. (e) maddesinde belirtilen fakültelerden mezun olmayanlar İç Kontrolör Yardımcılığı için tercihte bulunamayacaklardır. İlgili fakültelerden mezun olmadığı halde İç Kontrolör Yardımcılığı Giriş Sınavına yapılan başvurular geçersiz kabul edilecektir.)

 

Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

 

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 25.10.2016 - 05.11.2016 tarihleri arasında http://sinav.ataaof.edu.tr/halkbank adresinden "T.C. Kimlik Numarası" ve "Aday Şifresi" girerek alabileceklerdir.

 

Giriş sınavı yazılı aşaması; 5 Kasım 2016 Cumartesi günü İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Erzurum, Trabzon, Samsun ve Kayseri olmak üzere (12) farklı merkezde gerçekleştirilecektir.

 

Adaylar sınava girebilmek için, "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Resimli Nüfus Cüzdanı veya geçerlik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

 

SINAV KONULARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR

 

Yazılı sınava ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yazılı Sınava İlişkin Özet Bilgiler

Sınav Tarihi

5 Kasım 2016, Cumartesi

Sınavın Yapılacağı Yer

İstanbul Anadolu, İstanbul-Avrupa, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Erzurum, Trabzon, Samsun ve Kayseri

Oturum Sayısı

2 (iki)

Süre

Her oturum 120 dakika (10.00 ve 14.00 saatlerinde başlatılacaktır)

Soru Sayısı

Birinci Oturum:

Genel Yetenek-Genel Kültür (60 Soru)/Yabancı Dil (60 Soru)

 

İkinci Oturum:

Alan Bilgisi (120 Soru)

Sınav Yöntemi

Her bir soru 5 (beş) şıktan oluşacak şekilde test usulü

 

Yazılı sınavda ilk oturum "Genel Yetenek-Genel Kültür" ve "Yabancı Dil" bölümlerinden; ikinci oturum ise "Alan Bilgisi" bölümünden oluşacak ve toplamda (240) test sorusu yer alacaktır.

 

Genel Yetenek-Genel Kültür Testi :

 

Genel Yetenek; Sözel Akıl Yürütme, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları Ölçme Becerisi ile Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme,

 

Genel Kültür; Tarih, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Genel, Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular,

 

Yabancı Dil Testi:

 

İngilizce, Almanca veya Fransızca (Adaylar, sınava girecekleri yabancı dil tercihlerini başvuru esnasında yapacaklardır.)

 

Alan Bilgisi Testi (İç Kontrolör Yardımcılığı-Uzman Yardımcılığı):

 

Hukuk; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İş Hukuku

 

Ekonomi; Mikro İktisat, Matematiksel İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi,

 

Maliye; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası,

 

Muhasebe ve İşletme; Genel (Finansal) Muhasebe, Finansal Tablolar ve Analizi, İhtisas Muhasebesi, İşletme Yönetimi, Finansal Yönetim, Pazarlama Yönetimi

 

Bankacılık ve Finans; Banka Muhasebesi, Para-Para Politikası-Merkez Bankacılığı, Finansal Sistem- Uluslararası Finansal Sistemler, Ticari Aritmetik, İstatistik

İÇ KONTROLÖR YARDIMCISI-UZMAN YARDIMCISI

SINAV KONULARI

Ağırlık Puanı (Yüzde)

Soru Sayısı

BİRİNCİ OTURUM

Genel Yetenek-Genel Kültür (ORTAK)

25%

60

Genel Yetenek

56,67%

34

Genel Kültür

43,33%

26

Yabancı Dil (ORTAK)

25%

60

İKİNCİ OTURUM

Alan Bilgisi

50%

120

Hukuk

29,17%

35

Ekonomi

25,00%

30

Maliye

4,16%

5

Muhasebe ve İşletme

27,50%

33

Bankacılık ve Finans

14,17%

17

TOPLAM

% 100

240

 

Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Genel Yetenek- Genel Kültür, Alan Bilgisi ve Yabancı Dil bölümlerinde sorulacak soruların en az yarısını doğru olarak cevaplandıran;

 

İç Kontrolör Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olup tercih ettiği illere göre başarı sıralamasına giren adaylar.

 

Mülakata girmeye hak kazanacaktır.

 

Banka'nın, yazılı sınav konuları, soru sayısı ve sınav yerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 08.11.2016 tarihi mesai bitimine kadar, Üniversiteye yapılabilir.

 

Yazılı sınav sonucu Atatürk Üniversitesinin http://sinav.ataaof.edu.tr/halkbank internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.

 

BİLGİ EDİNME

 

Aşağıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla; sınav süreci hakkında bilgi alınabilecektir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Web Sitesi

www.halkbank.com.tr

E-posta Adresi

kariyer@halkbank.com.tr

Telefon

0216 503 5171/0216 503 5172/0216 503 5173/0216 503 5176

Adres

Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4, PK: 34746, Ataşehir / İSTANBUL

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi

Web Sitesi

http://www.atauni.edu.tr

E-posta Adresi

aof@atauni.edu.tr

Sınav Başvuru Adresi

http://sinav.ataaof.edu.tr/halkbank

Telefon

0442 231 5740/0442 231 5587/0442 231 5646

Adres

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, PK: 25240 ERZURUM

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

 

GİRİŞ SINAVI İLANI 2016

 

Bankamızda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanda personel alımı yapılacaktır.

Unvan

Görev Yeri

İstihdam Edilmesi Planlanan Personel Sayısı

Görev Yapacağı Birim

Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı

İstanbul

25

Bilgi Sistemleri ve Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığı

 

Sınava katılacak adaylarda aranan özellikler ve sınav koşulları hakkında detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

 

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

 

Giriş Sınavına katılabilmek için;

 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

 

ç) Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

 

d) 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak,

 

e) Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan, Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Sistem ve Kontrol, Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri gibi bilgisayar donanımı ve yazılımı ile ilgili lisans veya yüksek lisans bölümlerinden mezun olmak

 

(Mülakat aşamasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olanların başvuruları kabul edilecektir.)

 

f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)

 

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 31.03.2017 tarihine kadar tecilli olmak,

 

ğ) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

 

Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.

 

Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.

 

SINAVA BAŞVURU

 

Adaylardan başvuru bedeli olarak 70.-TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek başvuru bedeli, Atatürk Üniversitesi Sınav Merkezinin Bankamız nezdindeki hesabına yatırılacaktır.

 

Sınav ücreti 19 Eylül 2016 Pazartesi günü saat 09.00'dan, 10 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar, yalnızca Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile en az biri cep telefonu olmak üzere 2 telefon numarası verilerek yatırılacaktır. EFT, Kredi Kartı, ATM ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

 

Sınav başvuruları, 19.09.2016 - 10.10.2016 tarih aralığında, Banka web sitesi https://www.halkbank.com.tr bağlantısından da erişilebilecek olan, http://sinav.ataaof.edu.tr/halkbank adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

"Sınav Başvuru Formu" aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

 

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 25.10.2016 - 05.11.2016 tarihleri arasında http://sinav.ataaof.edu.tr/halkbank adresinden "T.C. Kimlik Numarası" ve "Aday Şifresi" girerek alabileceklerdir.

 

Giriş sınavı yazılı aşaması; 5 Kasım 2016 Cumartesi günü İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Erzurum, Trabzon, Samsun ve Kayseri olmak üzere (12) farklı merkezde gerçekleştirilecektir.

 

Adaylar sınava girebilmek için, "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Resimli Nüfus Cüzdanı veya geçerlik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi, posta ile gönderilmeyecektir.

 

SINAV KONULARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR

 

Yazılı sınava ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yazılı Sınava İlişkin Özet Bilgiler

Sınav Tarihi

5 Kasım 2016, Cumartesi

Sınavın Yapılacağı Yer

İstanbul Anadolu, İstanbul-Avrupa, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Erzurum, Trabzon, Samsun ve Kayseri

Oturum Sayısı

2 (iki)

Süre

Her oturum 120 dakika (10.00 ve 14.00 saatlerinde başlatılacaktır)

Soru Sayısı

Birinci Oturum:

Genel Yetenek-Genel Kültür (60 Soru) Yabancı Dil (60 Soru)

İkinci Oturum:

Alan Bilgisi (120 Soru)

Sınav Yöntemi

Her bir soru 5 (beş) şıktan oluşacak şekilde test usulü

 

test sorusu yer alacaktır.

 

Genel Yetenek-Genel Kültür Testi (Tüm Unvanlar):

 

Genel Yetenek; Sözel Akıl Yürütme, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları Ölçme Becerisi ile Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme,

 

Genel Kültür; Tarih, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Genel, Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular,

 

Yabancı Dil Testi (Tüm Unvanlar):

 

İngilizce, Almanca veya Fransızca (Adaylar, sınava girecekleri yabancı dil tercihlerini başvuru esnasında yapacaklardır.)

 

Alan Bilgisi Testi (BT Uzman Yardımcılığı):

 

Temel Bilgisayar Kullanımı, Temel Bilgisayar Donanımı, Algoritma ve Programlama, Programlama Dilleri, Nesne Yönelimli Programlama, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü, Proje Yönetimi Temelleri, Veri Yapıları, Bilgisayar Organizasyonu, Bilgisayar Mimarisi, İşletim Sistemleri ve Kullanımı, Veritabanı Uygulamaları ve Yönetimi, İnternet, Ağ ve Sistem Yönetimi, Web Teknolojileri ve Uygulamaları, Bilişim Sistemlerinde Güvenlik, Bilgi Güvenliği, Kriptografi ve Programlanabilir Mantıksal Elemanlar konularından oluşacaktır.

BT UZMAN YARDIMCISI

SINAV KONULARI

Ağırlık Puanı (Yüzde)

Soru Sayısı

BİRİNCİ OTURUM

   

Genel Yetenek-Genel Kültür (ORTAK)

10%

60

Genel Yetenek

56,67%

34

Genel Kültür

43,33%

26

Yabancı Dil (ORTAK)

20%

60

İKİNCİ OTURUM

   

Alan Bilgisi

70%

120

TOPLAM

240

 

 

Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Genel Yetenek- Genel Kültür, Alan Bilgisi ve Yabancı Dil bölümlerinde sorulacak soruların en az yarısını doğru olarak cevaplandıran;

 

BT Uzman Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olan ilk (100) aday Mülakata girmeye hak kazanacaktır.

 

Banka'nın, yazılı sınav konuları, soru sayısı ve sınav yerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 08.11.2016 tarihi mesai bitimine kadar Üniversiteye yapılabilir.

 

Yazılı sınav sonucu Atatürk Üniversitesinin http://sinav.ataaof.edu.tr/halkbank internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.

 

BİLGİ EDİNME

 

Aşağıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla; sınav süreci hakkında bilgi alınabilecektir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Genel Yetenek- Genel Kültür, Alan Bilgisi ve Yabancı Dil bölümlerinde sorulacak soruların en az yarısını doğru olarak cevaplandıran;

BT Uzman Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olan ilk (100) aday Mülakata girmeye hak kazanacaktır.

Banka'nın, yazılı sınav konuları, soru sayısı ve sınav yerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 08.11.2016 tarihi mesai bitimine kadar Üniversiteye yapılabilir.

Yazılı sınav sonucu Atatürk Üniversitesinin http://sinav.ataaof.edu.tr/halkbank internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.

BİLGİ EDİNME

Aşağıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla; sınav süreci hakkında bilgi alınabilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Web Sitesi

www.halkbank.com.tr

E-posta Adresi

kariyer@halkbank.com.tr

Telefon

0216 503 5171/0216 503 5172/0216 503 5173/0216 503 5176

Adres

Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4, PK: 34746, Ataşehir / İSTANBUL

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi

Web Sitesi

http://www.atauni.edu.tr

E-posta Adresi

aof@atauni.edu.tr

Sınav Başvuru Adresi

http://sinav.ataaof.edu.tr/halkbank

Telefon

0442 231 5740/0442 231 5587/0442 231 5646

Adres

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, PK: 25240 ERZURUM

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
"Cem Yılmaz'ı sevmek zorunda mıyım?"
Gupse Özay'ın amcası öldü
Gupse Özay'ın amcası öldü